Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ íà îòêðûòèè ãëîáàëüíîãî ôîðóìà ïî ïàðòíåðñòâó ãîñóäàðñòâ è áèçíåñà â ïðîòèâîäåéñòâèè òåððîðèçìó â ðàìêàõ ñàììèòà "Ãðóïïû âîñüìè" (G8).

Obrzydliwe słowa rosyjskiego ministra o Polsce. Będzie ostra reakcja Beaty Szydło?

Stosunki polsko-rosyjskie nigdy nie należały do najłatwiejszych. W dodatku strona rosyjska nie zamierza zmieniać obecnego stanu rzeczy. Wszystko przez słowa Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji.

Podczas spotkania polityka z rosyjskimi studentami padło pytanie o Polskę. Wypowiedź Ławrowa nie należała do tych przyjemnych:

Zobacz także:  Wałęsa ponownie uderza w rząd. Zwolennicy opozycji zachwyceni

„W Polsce odczuwa się realne pranie mózgów społeczeństwa w duchu, który jest jednoznacznie antyrosyjski” – stwierdził.

„Zauważam obsesję na punkcie wytworzenia w społeczeństwie atmosfery całkowitej nietolerancji wobec wszystkiego, co ma związek z Rosją” – dodał.

Zobacz także:  Zagrożone nie tylko kobiety. Facet na proteście KOD łapie dziennikarza za jaja [WIDEO]

Teraz pozostaje czekać, aż ktoś ze strony polskiej skomentuje całą sprawę.

źródło: tvn24.pl